Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.10.2012 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

  Κατόπιν του υπ’ αρίθμ. 4303/29-9-2009 εγγράφου που απέστειλε στο Δήμο μας ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ποταμού σχετικά με  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στον Ποταμό οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι οι παρακάτω :
              1. Στις 23-11-2009 το Δασαρχείο Πειραιά  με την 6486/13-11-2009 Πράξη χαρακτηρισμού, απάντησε στο από 3-3-2007 αίτημα της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ, για τον χαρακτηρισμό του χώρου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στον Ποταμό Κυθήρων,  και  τμήμα  1,777 στρέμματα χαρακτηρίζεται δασική έκταση  και το υπόλοιπο τμήμα μη δασικό.          
                2. Στις 29-11-2009 αποστείλαμε στον μελετητή την 6486/13-11-2009 Πράξη χαρακτηρισμού του χώρου ,του Δασαρχείου Πειραιά με την οποία τμήμα  1,777 στρέμματα χαρακτηρίζεται δασική έκταση για να τροποποιήσει τη γενική διάταξη των εγκαταστάσεων.
               3. Στις  19-01-2010 ο μελετητής υποβάλλει για έγκριση στην ΤΥΔΚ Πειραιά τροποποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα και τροποποιημένη τη γενική διάταξη των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την 6486/13-11-2009 πράξη του Δασαρχείου Πειραιά.
               4. Στις 22-01-2010 η ΤΥΔΚ Πειραιά θεωρεί το τροποποιημένο τοπογραφικό  μας το αποστέλλει για να συνεχίσει η διαδικασία και το διαβιβάζουμε στην Διεύθυνση ΠΕΧΩ.
               5. Στις 3-3-2010 συντάχθηκε από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για την υλοποίηση του έργου Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στον Ποταμό η οποία απεστάλη στις υπηρεσίας  : α) στο Δήμο μας β) στην ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων γ)στην 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, δ)στο  Δασαρχείο Πειραιά, ε)στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Πειραιά και στ)στην ΤΥΔΚ Πειραιά  προκειμένου να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους .
              6. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πειραιά με την 300/26-4-2010 ανακοίνωσή του η οποία δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα Δημότης στις 27-4-2010 καλεί τους ενδιαφερόμενος να λάβουν γνώση και  στη συνέχεια  γνωμοδότησε θετικά.   
             7. Μετά την έγκριση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης ο Δήμος μας με το Φ34/30/1098/18-3-2010 έγγραφό του ζητά από την ΤΥΔΚ Πειραιά να συντάξει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η ΤΥΔΚ Πειραιά με το 2371/23-3-2010 έγγραφό της μας γνωρίζει ότι αδυνατεί την παρούσα χρονική περίοδο να συντάξει την μελέτη αυτή λόγω φόρτου εργασίας.
             8. Ο Δήμος μας με την 29/2010 απόφασή του αναθέτει στην ENVIC ΕΠΕ να συντάξει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την 07/ΔΤΑ/3085/4-5-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και στις 22-6-2010 υπεγράφη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης και στις 18/7/2010 έγινε ο ορισμός επιβλέποντος μηχανικού Στις 25-8-2010 η ανάδοχος εταιρεία με έγγραφό της ζητά στοιχεία για το τύπο των λυμάτων,  στις 31-8-2010 ο Δήμος αποστέλλει τα στοιχεία .
              9. Στις 4/8/2010 η ανάδοχος υποβάλλει αίτηση με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για την υποβολή της μελέτης λόγω εκκρεμότητας ορισμένων  συνεννοήσεων  με τον επιβλέποντα της μελέτης η οποία εγκρίνεται με την 302/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
             10. Στις 3-6-2011 ο Δήμος μας παραλαμβάνει θεωρημένη από την ΤΥΔΚ την μελέτη, και την αποστέλλει με το Φ34/30/2150/3-6-2011, στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενώ ταυτόχρονα την εγκρίνει με την 208/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη πρωτοκολλήθηκε στην ΠΕΧΩ στις 17-6-2011 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Φ5579/2648/17-6-2011. (ο αριθμός πρωτοκόλλου δόθηκε και σε σας  όταν επισκεφθήκατε το γραφείο του Δήμου στον Ποταμό το καλοκαίρι του 2011)
             11. Στις  27-3-2012 με το Φ5579/2648 έγγραφό της η Διεύθυνση ΠΕΧΩ ζητά συμπληρωματικά στοιχεία για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων,  τα οποία αποστέλλονται με το 106689/16-7-12 έγγραφο  του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης  Νησιωτικών Δήμων  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής (πρώην  ΤΥΔΚ)    
             12. Στις 3-6-2012 α συντάχθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποβλήθηκε με το Φ34/30/2150/3-6-2012 έγγραφο  στην Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για την  έγκριση περιβαλλοντικών  όρων .
             13. Η Διεύθυνση ΠΕΧΩ με το Φ5579/3722/12/5-9-2012 έγγραφό της  έστειλε φάκελο με  την ΜΠΕ που έχει συντάξει ο Δήμος μας για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων στον Ποταμό για την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,  στις ακόλουθες υπηρεσίες : α) στο Περιφερειακό Συμβούλιο β)στη Δ/νση Περιβάλλοντος Υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου Πειραιώς & Νήσων και στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής ,από τις οποίες ζήτησε  να εκφράσουν γνώμη τους εντός 35 ημερών από την παραλαβή του φακέλου.
             14. Η  Περιφέρεια Αττικής με το 131419/13-9-2012 έγγραφό της, έστειλε στην εφημερίδα Κοινωνική του Πειραιά ,ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 14-9-2012, με την οποία καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει να ενημερωθεί και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.
                 Παράλληλα με το Φ34/30/2117/13-7-2012 έγγραφο μας, ζητήθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Ποταμό Κυθήρων
. Με το 104813/19-7-2012 έγγραφό του το ανωτέρω τμήμα μας έκανε γνωστό ότι λόγω φόρτου εργασίας αδυνατεί την παρούσα χρονική στιγμή να προχωρήσει στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη σύνταξης της μελέτης να απευθυνθούμε σε ιδιώτες μελετητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μας έκανε γνωστό επίσης ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να συνταχθεί και αντίστοιχη προμελέτη.            
                 Στις 21-9-2012 με την 49/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έγινε ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στον Ποταμό Κυθήρων  και συγκεκριμένα της υδραυλικής μελέτης στη  Μουζάκη Αλεξάνδρα , υδραυλικό  μηχανικό, της μηχανολογικής –ηλεκτρολογικής μελέτης στον  Ναϊδο Σωτήριο,  μηχανολόγο-μηχανικό, της χημικοτεχνικής μελέτης στον  Αβραμίκο Ηλία ,Χημικό Μηχανικό.
Η ανωτέρω μελέτη περιλαμβάνει
1.Υδραυλική Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Λυμάτων.
2.Ηλεκτρομηχανολογική Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Λυμάτων.
3.Χημικοτεχνική Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Λυμάτων.
4.Σύνταξη  Τευχών Δημοπράτησης.
 Με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών το έργο καθίσταται ώριμο για να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης κάτι που πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει πολύ σύντομα.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου