Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΟΥΝΗΣ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΟΙXΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

(α) κ. Θεόδωρο ΚΟΥΚΟΥΛΗ, Πρόεδρο,
(β) κ. Μιχαήλ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Τακτικό Μέλος,
(γ) κ. Νικόλαο ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ, Τακτικό Μέλος,
(δ) κ. Σταύρο ΒΕΝΕΡΗ, Τακτικό Μέλος και
(ε) κ. Αντώνιο ΛΑΧΑΝΑ, Τακτικό Μέλος.

Αξιότιμοι Κύριοι,
με την παρούσα θα ήθελα να με ενημερώσετε για ποιο λόγο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων αντιμετωπίζει τους δραστηριοποιούμενους στο Δήμο επαγγελματίες με δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Πιο συγκεκριμένα:
Χθες, 9.5.2014, έλαβα γνώση, μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, της με αριθμό 43 και ημερομηνία 7.5.2014 απόφασης της Επιτροπής σας, με την οποία αποφασίσατε τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 631/2014 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Εργολάβου Δημοσίων Έργων κου Αλέξιου Μαρινόπουλου και αφορούσε στα έργα ασφαλτόστρωση οδού προς Τροχάλια – Παναγία Ορφανή και ανάπλαση Πλατείας Δοκάνων.
Αν δεν κάνω λάθος και παρακαλώ διαψεύσθε με, τα συγκεκριμένα δύο έργα περιέχονται στο γνωστό, πλέον, σε όλους πόρισμα της Διεύθυνσης Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από το οποίο προκύπτει – πέραν όλων των άλλων - ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος έχει υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό υπεργολαβίας με την εταιρεία του Αντιδημάρχου κου Μιχαήλ Πρωτοψάλτη για την εκτέλεση του ενός εκ των δύο ανωτέρω έργων, ήτοι για την εκτέλεση του έργου ασφαλτόστρωση οδού προς Τροχάλια – Παναγία Ορφανή.
Περαιτέρω, από πληροφορίες που έχω και παρακαλώ να τις διαψεύσετε, αν δεν είναι αληθείς, τα συγκεκριμένα έργα (μαζί με τα έργα Διάνοιξη Παρακαμπτηρίου Δρόμου Μυρτιδίων, Οδοποιία Τ.Δ. Μητάτων, Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση Πάρκινγκ Χώρας, Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Δικτύου ) περιέχονται στο με ημερομηνία 12.3.2014  έγγραφο του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κου Θεοδώρου Κουκούλη, με το οποίο επεστράφησαν στο συγκεκριμένο εργολάβο τα πρωτότυπα τιμολόγια και οι εντολές πληρωμής, καθόσον μέχρι τότε (12.3.2014) δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθούν.

Και σας ερωτώ: 
Για ποιο λόγο δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθούν τα τιμολόγια και οι εντολές πληρωμής των συγκεκριμένων έργων;
Και αφού επιστρέψατε τα συγκεκριμένα τιμολόγια, για ποιο λόγο παραιτείσθε από τα ένδικα μέσα κατά της διαταγής πληρωμής, που εξεδόθη βάσει των ιδίων τιμολογίων, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο τελικά να πληρωθούν τα τιμολόγια που επιστρέψατε;
Η «σπουδή» σας να παραιτηθείτε από δικαιώματα του Δήμου, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να πληρώσετε το συγκεκριμένο εργολάβο έχει, μήπως, καμία σχέση με την συμμετοχή του Αντιδημάρχου κου Μιχαήλ Πρωτοψάλτη στην εκτέλεση του ενός έργου;
Ο ίδιος ο κ. Αντιδήμαρχος, ο οποίος δήλωσε κώλυμμα και απείχε από τη ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30.4.2013, η οποία αφορούσε και τα συγκεκριμένα έργα, λόγω του ότι η μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος ανήκει στην οικογένειά του, δεν είχε κώλυμμα στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία αφορούσε πληρωμή έργου, μέρος του οποίου υπεργολαβικά εκτέλεσε η οικογενειακή του εταιρεία;   

Περαιτέρω θα ήθελα να σας θέσω και τα εξής ερωτήματα.
Για ποιο λόγο στην περίπτωση της έκδοσης διαταγής πληρωμής από την Κ/Ξ Βαρούνης – Δασκαλάκης δεν απευθυνθήκατε σε Δικηγόρο προκειμένου να σας γνωμοδοτήσει, αν ο Δήμος δύναται να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής, αλλά αντίθετα ο κ. Δήμαρχος άσκησε ανακοπή παρά την αντίθετη αποφαση του Δημοτικού Συμβουλίου; Μήπως τότε ο Κώδικάς Πολιτικής Δικονομίας προέβλεπε διαφορετικές προθεσμίες και δεν προλαβαίνατε  να ανεύρετε δικηγόρο για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης;
Και για ποιο λόγο, από τη στιγμή που είχε απορριφθεί η ανακοπή σας, είχε απορριφθεί η αίτηση ανατολής, σας είχε σταλεί το με αριθμό 49560/46831/30.1.2013 έγγραφο της περιφέρειας Αττικής, με το οποίο σας καλούσε να συμμορφωθείτε με την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, η οποία δικαίωνε την ανωτέρω Κ/Ξ, εσείς προσφύγατε και στο Εφετείο εξαντλώντας με αυτόν τον τρόπο κάθε ένδικο μέσο, ενώ στην περίπτωση του κου Μαρινόπουλου δεν μπήκατε καν στον κόπο να πάτε μέχρι τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας;
Και για ποιο λόγο ενώ στη διαταγή πληρωμής της Κ/Ξ Βαρούνης - Δασκαλάκης ασκήσατε ανακοπή, διότι αυτή εκδόθηκε από πολιτικό Δικαστή, ο οποίος κατά τους ισχυρισμούς σας – είναι αναρμόδιος, στη διαταγή πληρωμής του κου Αλέξιου Μαρινόπουλου, η οποία, επίσης, εκδόθηκε από πολιτικό Δικαστή, δεν ασκείτε ανακοπή; Μήπως ο πολιτικός Δικαστής είναι αναρμόδιος μόνο όταν εκδίδονται διαταγές πληρωμής κατόπιν αιτήσεώς μου, ενώ όταν αυτές εκδίδονται από εργολάβους σχετιζόμενους με τον Αντιδήμαρχο κ. Μιχαήλ Πρωτοψάλτη, ο ίδιος πολιτικός Δικαστής καθίσταται a priori  αρμόδιος;

Και για ποιο λόγο όταν ο Γεώργιος Δασακλής εξέδωσε διαταγή πληρωμής εναντίον του Δήμου, για την έκδοση της οποίας και είχαν τηρηθεί οι νόμιμοι όροι και είχατε παραλάβει ανεπιφύλακτα το έργο και είχαν εγκριθεί οι σχετικοί λογαριασμοί και η πληρωμή τους και το έργο είχε κατασκευασθεί και παραδοθεί προς χρήση, εντούτοις εσείς αποφασίσατε να ασκήσετε ανακοπή; (ασχέτως του αν τελικά αυτή δεν ασκήθηκε κατόπιν συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς)
Για ποιο λόγο στη δική μου περίπτωση πρέπει να προσφεύγω στα δικαστήρια για να ικανοποιήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου, ενώ στην περίπτωση του σχετιζόμενου με τον κ. Αντιδήμαρχο εργολάβου με περισσή ευκολία δεν ασκείτε τα δικαιώματα του Δήμου; Είναι δυνατόν μια γνωμοδότηση να υποκαθιστά την απόφαση του φυσικού μας Δικαστή;
Λάβατε, μήπως, υπόψιν σας ότι το έργο ασφαλτόστρωση οδού προς Τροχάλια – Παναγία Ορφανή έπρεπε να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες και τελικά ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερα χρόνια; Λάβατε, μήπως, υπόψιν σας ότι βάσει του ανωτέρω πορίσματος δεν τηρήθηκαν εκ του νόμου προϋποθέσεις κατά την αποδοχή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και ότι επήλθε σημαντική τροποποίηση ουσιώδους όρου της Διακήρυξης; Σας απασχόλησε, μήπως, το γεγονός ότι αυτές οι διαπιστώσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν λόγους ανακοπής; Βάρυνε καθόλου στην απόφασή Σας ότι για τα συγκεκριμένα έργα είναι ελεγχόμενο το Δημοτικό Συμβούλιο;
Για ποιο λόγο εφευρίσκετε τρόπους να πληρώσετε και δη νομιμοτόκως τις απαιτήσεις του σχετιζόμενου με τον κ. Αντιδήμαρχο εργολάβο, τη στιγμή, που όταν εγώ ζητώ την πληρωμή τόκων λόγω της καθυστέρησης του Δήμου υβρίζομαι ως τοκογλύφος;
Για ποιο λόγο, λοιπόν, σπεύδετε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα του συγκεκριμένου εργολάβου και να δεσμεύσετε τη νέα Διοίκηση του Δήμου Κυθήρων, όποια και αν είναι αυτή, λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών; 

Κλείνοντας και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων σας λέγω και τούτο. Η παρούσα επιστολή μου κοινοποιείται τώρα, γιατί τώρα εσείς σπεύσατε να τακτοποιήσετε μέρος των ¨εκκρεμοτήτων¨σας. 
                                                                                              Κύθηρα 10.05.2014

                                                                           Νικόλαος Βαρούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου