Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΈΡΓΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 21/4/2015

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 21-4-2015 στις 12.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, σε έκτακτη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Λάζαρου Βέζου.
Παρόντες ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κομηνός.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Ειρήνη Τραβασάρου, Μαρία Κασιμάτη, Σουμέλα Μαρουλίδου, και Μηνάς Κορώνης από την πλειοψηφία, Μιχάλης Πρωτοψάλτης, Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος, Αντώνης Λαχανάς και Αντώνης Πρωτοψάλτης, από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Ο Δήμαρχος απουσίαζε, ευρίσκεται εκτός Κυθήρων.
Μοναδικό θέμα η έγκριση του προυπολογισμού της "Πρότυπης Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυθήρων Α.Ε".
Πρίν την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο επικεφαλής της παράταξης μας ζήτησε ενημέρωση για το μεγάλο θέμα της δέσμευσης του ταμειακού υπολοίπου του Δήμου μας, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης.
Με αυτή την αυθαίρετη πράξη της η κυβέρνηση, ουσιαστικά τιμωρεί τους ελάχιστους νοικοκυρεμένους οικονομικά Δήμους της χώρας.
Τους υφαρπάζει τις οικονομίες τους, τις οποίες με θυσίες των δημοτών τους και προσπάθεια των διοικήσεων κατάφεραν να αποταμιεύσουν, ώστε να μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους τους οποίους η πολιτεία έχει θεσπίσει και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις των.
Ένας από αυτούς τους λίγους Δήμους είναι και των Κυθήρων.
Σε πρωινή συνέντευξη του, σε τοπικό ραδιόφωνο, ο Δήμαρχος εξέφρασε την αγανάκτησή του για αυτή την πράξη της κυβέρνησης.
Συμφωνούμε με την τοποθέτησή του, οι αντιδράσεις να είναι έντονες, γιατί αν υλοποιηθεί η πράξη αυτή καταργείται ουσιαστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα κεφάλαια αυτά θα είναι δανικά και αγύριστα, κανείς δεν έχει αμφιβολία γι αυτό.
Ο αναπληρωτής του Δημάρχου, Αντιδήμαρχος κ. Κομηνός δήλωσε ότι συμφωνεί με τις ανησυχίες μας και πρότεινε να συζητηθεί το θέμα αμέσως μετά την επιστροφή του Δημάρχου.
Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η έγκριση του προυπολογισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Τα έσοδα ανέρχονται, συμπεριλαμβανομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου, στα 124.752,74€
Τα έξοδα επίσης υπολογίστηκαν στα 124.752,64€.
Αυτό σημαίνει ότι, ή δεν θα υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός, ή στο τέλος του χρόνου δεν θα υπάρχει μετοχικό κεφάλαιο!
Η παράταξή μας τον καταψήφισε, τον χαρακτηρίσαμε, πρόχειρο, εικονικό, διαφωνήσαμε κάθετα στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϋπολογισμός είναι τα παρακάτω.
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
Αρ. Απόφασης 7/2015 Θέμα: « Έγκριση Προϋπολογισμού 2015»


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Κυθήρων Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο « Πρότυπη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυθήρων Α.Ε», συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 16 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Χώρα Κυθήρων, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, κ. Ευστρατίου Αθ. Χαρχαλάκη.
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 6 μελών βρέθηκαν παρόντες άπαντες ήτοι : Παρίσταντο οι κ.κ.:
1. Ευστράτιος Αθ. ΧαρχαλάκηςΠρόεδρος
2. Επαμεινώνδας ΣταμάτηςΔιευθύνων Σύμβουλος
3. Μελίνα Μαρουλίδου Αντιπρόεδρος
 
4. Χαράλαμπος Τζωρτζόπουλος Μέλος
5. Ζαχαρίας Κυπριώτης Μέλος
 
Απόντες
1. Σοφία Ζησιμοπούλου Μέλος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρότυπης, Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυθήρων Α.Ε και αφού εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : 
Σύμφωνα με :
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/2006
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 252 του ν. 3463/2006
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006
 
4. Τις διατάξεις του υπ΄αριθμ. 6667/30-11-2010 Καταστατικού της Αναπτυξιακής
 
Εταιρείας Κυθήρων Α.Ε .
 

Έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον προϋπολογισμό του έτους 2015 ο
 
οποίος ανέρχεται α) ως προς τα έξοδα στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων επτακόσια πενήντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (124,752,74) β) ως προς τα έσοδα στο ποσότων εκατόν είκοσι τεσσάρων επτακόσια πενήντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (124,752,74)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΕ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.ΛΟΓ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΑ € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ
38.03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2014 ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ
28.810,88
38,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
91,74
40,00
ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
60,000,00
73.00
ΕΣΟΔΑ ΑΠ
O ΣΠΗΛΑΙΟ
26.000,00
74.03
ΕΣΟΔΑ ΑΠ
O ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ
8.000,00
76.03
ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ.ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1.850,12
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν
124,752,74
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
14.03
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2,500,00
54.00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ-ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
10,000,00
60.00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.000,00
61.00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
8,000,00
61.00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
1.000,00
61.00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7.200,00
61.00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
2.000,00
61.00
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 
5.000,00
61.00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
1.000,00
61.00
ΕΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
LIFE
14,137,74
62.01
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
500,00
62.02
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
500,00
62.03
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
1.500,00
62.07
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
700,00
62.07
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
15.000,00
62.07
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
300,00
62.07
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ-ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ-
FAX ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
600,00
62.98
ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
3.200,00
63.98
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ
 
1.000,00
64.01
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ
1,500,00
64.02
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ,ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΔΩΡΑ
700,00
64.02
ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
3.000,00
64.02
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
10.000,00
64.02
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
3.000,00
64.03
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΛΠ
2.500,00
64.05
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,ΗΛΕΚΤΡ.ΜΕΣΑ
800,00
64.05
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ
2.000,00
64.07
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
700,00
64.07
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ
400,00
64.07
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
400,00
64.07
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
500,00
64.08
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1,000,00
64.09
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ
800,00
64.09
ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
2.500,00
64.98
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
500,00
64.98
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
500,00
64.98
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
2.000,00
65.98
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
50,00
82.00
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
7.765,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
124,752,74
Ο ανωτέρω προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και εκτιμήσεις.
Μετά από διαλογική συζήτηση


Αποφασίζει  Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της «Πρότυπης Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυθήρων 
Α.Ε» για το οικονομικό έτος 2015 .
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2015

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Πηγή: Νέα Πορεία Όραμα και Έργο (facebook)
Φωτογραφίες: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου