Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.8.2015


Σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ.1,2 του Ν. 3852/2010, οι πειθαρχικές ποινές της αργίας και της έκπτωσης επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας για την επιβολή των οποίων απαιτείται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, ενώ σύμφωνα με την παρ.6 του ίδιου άρθρου ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας να προσφύγει κατά αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατ’ ουσίαν. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθμίζοντας και τη συνδρομή του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010, τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας που προβλέπονται, μεταξύ άλλων στο άρθρο 234 του ίδιου νόμου, ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν κρίνει επί προσφυγής, ασκηθείσας σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 234 Ν. 3852/2010, εξετάζει την υπόθεση κατά το νόμο και την ουσία, ήτοι προβαίνει σε αυτοτελή διαπίστωση και εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των αποδιδομένων στον πειθαρχικώς διωκόμενο πειθαρχικών παραπτωμάτων, εκφέρει δε δική του ουσιαστική κρίση ως προς την τέλεση των παραπτωμάτων και τη σοβαρότητά τους, καθώς και ως προς την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής [ενδεικτικά ΣτΕ 94/2013].
Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «τις έδρες των δημοτικών συμβούλων … που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού». Ενώ, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «τα δημοτικά συμβούλια λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις όπου μέλη δημοτικού συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας».
Στον εκ των Δημοτικών Συμβούλων, Μιχαήλ Πρωτοψάλτη του Δημητρίου, δια της υπ’ αριθμόν 38296/19281/27.05.2015 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατόπιν της με αριθμό 47/2015 γνωμοδότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της παρ.2 του άρθρου 234 Ν. 3852/2010, επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της εκπτώσεως από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου. 
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως, ο Μιχαήλ Πρωτοψάλτης προσέφυγε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, ασκώντας την από 06.07.2015 και με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης δικογράφου 1745/06.07.2015 προσφυγή του, η οποία σύμφωνα με την από 25.08.2015 και με αρ. πρωτοκόλλου 4278 επιστολή του προς το Δήμο Κυθήρων, έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου, κατά τη δικάσιμο της 10-12-2015. Παράλληλα, κατά της ίδιας ως άνω αποφάσεως, με την οποία επιβλήθηκε εις βάρος του η αναφερόμενη πειθαρχική ποινή, ο Μιχαήλ Πρωτοψάλτης, άσκησε ενώπιον της επιτροπής αναστολών του ίδιου Δικαστηρίου, την από 06.07.2015 και με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης δικογράφου 172/06.07.2015, αίτησή του περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής της προσβαλλόμενης με αυτήν αποφάσεως. 
Επί της ανωτέρω αιτήσεως του Μιχαήλ Πρωτοψάλτη, η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συνεδρίαση της 14ης Αυγούστου 2015, εξέδωσε και δημοσίευσε αυθημερόν τη με αριθμό 203/2015 απόφασή της (3ο Τμήμα), σύμφωνα με την οποία, όπως ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δια της από 25.08.2015 και με αρ. πρωτοκόλλου 4278 επιστολής του, ενημέρωσε το Δήμο, απερρίφθη η σχετική αίτησή του περί αναστολής της επιβληθείσας εις βάρος του πειθαρχικής ποινής της εκπτώσεως. Συνεπώς, η ως άνω ποινή κατέστη άμεσα εκτελεστή και αναμένεται η εξέταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της ασκηθείσας κατ’ αυτής προσφυγής ουσίας, η οποία θα λάβει χώρα κατά τα προεκτεθέντα. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κυθήρων απαρτίζεται από 17 μέλη τα οποία ορκίσθηκαν και εγκαταστάθηκαν δια του από 01/09/2014 Πρακτικού Εγκατάστασης Δημοτικής Αρχής. Μετά δε την παραίτηση του εκ των δημοτικών συμβούλων, Αντωνίου Λαχανά, η έδρα του τελευταίου κατελήφθη από τον νομοτύπως κληθέντα και ορκισθέντα αναπληρωματικό αυτού, Ζαχαρία Σουρή του Ιωάννη. Εξάλλου δια των με αριθμούς 40703/22336/27-05-2015 και 40705/22337/27-05-2015 αποφάσεων της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επιβλήθηκε, αντίστοιχα, εις βάρος των Νικολάου Μεγαλοκονόμου του Παναγιώτη και Λάζαρου Βέζου του Ιωάννου, η ποινή της εξάμηνης αργίας, η οποία λήγει την 09-01-2016 σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμόν 141/2015 διαπιστωτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω θα επανέλθουν στην άσκηση των καθηκόντων τους μετά την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο έχουν τεθεί σε αργία. 
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, δεδομένου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου έχει πλέον ελλιπή σύνθεση, πλην όμως δεν θίγεται η απαρτία αυτού, η οποία βάσει της παρ. 9 του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010 υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9 του ίδιου νόμου, αυτό (το δημοτικό συμβούλιο) θα συνεχίσει να λειτουργεί νόμιμα, με ελλιπή σύνθεση, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της από 06.07.2015 και με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης δικογράφου 1745/06.07.2015 προσφυγής του Μιχαήλ Πρωτοψάλτη του Δημητρίου ενώπιον του ΣΤΕ, χωρίς, μέχρι τότε να κληθεί αναπληρωματικός του ίδιου συνδυασμού να καταλάβει την κενωθείσα, λόγω της εκπτώσεώς του έδρα, προς αποφυγή δημιουργίας πιθανών αμετάκλητων καταστάσεων πριν την οριστική και τελεσίδικη κρίση του ΣΤΕ επί της ουσίας της υπόθεσης.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου