Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020

ΈΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΗ 13.9.2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020, στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/29-05-2020 και ζ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) διατάξεις-εγκυκλίους καθώς και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,
Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε
σε έκτακτη διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στις 13/09/2020, ημέρα Κυριακή με ώρα έναρξης την 13:00 π.μ. και ώρα λήξης την 13:30 π.μ. με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάθεση και παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου: (α) κατά τη συζήτηση της εκκρεμούσας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από 12.06.2020 και με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης δικογράφου Γενικό 42879/2020 και Ειδικό 1118/03.07.2020  αγωγής του Αντωνίου Γκίκα κατά του Δήμου Κυθήρων, η οποία έχει οριστεί να συζητηθεί στις 09.2020 και (β)  κατά τη συζήτηση της εκκρεμούσας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από 05.12.2019 και με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης δικογράφου Γενικό 107575/2019 και Ειδικό 2847/06.12.2019,  αγωγής του Σπυρίδωνα Χρυσαφίτη κατά του Δήμου Κυθήρων, η οποία έχει οριστεί να συζητηθεί στις 19.09.2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Πηγή: kythira.gr
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου