Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (4) ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αμυκλών», ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας -Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» με κωδικό αριθμό 2013ΕΠ02680011 της ΣΑΕΠ 026/8, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 10-12-2015:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Αρχαιολόγος
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Μία (1) θέση
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ δ.ε. Αμυκλών, Δήμου Σπάρτης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ Εργατοτεχνίτης για ανασκαφικές εργασίες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Τρεις (3) θέσεις
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ δ.ε. Αμυκλών, Δήμου Σπάρτης


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 08:00 – 15:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της ΕΦ.Α.ΛΑΚ., στην διεύθυνση Αγησιλάου 59 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κου Νίκου Αποστολάκου ή κας Λυμπεράκη Νίκας (τηλ. επικοινωνίας: 27310-25363) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της
Υπηρεσίας (από 13/10/2015 έως και 19/10/2015).

Δείτε την προκήρυξη
 ΕΔΩ


Πηγή: apela.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου