Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

45 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του 10ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) στο νομό Λακωνίας» του έργου «Αποπεράτωση οδικών υποδομών του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», ενταγμένου στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» με ΚΑΕ 2010ΣΕ07180008, για χρονικό διάστημα έως και 31-12-2015 και με δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Αρχαιολόγος
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 5 θέσεις
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ δ.ε. Κοκκινόραχης, Αφισσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια), Δήμου Σπάρτης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 2 θέσεις
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ δ.ε. Κοκκινόραχης, Αφισσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια), Δήμου Σπάρτης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην ομάδα Α’
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 2 θέσεις
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ δ.ε. Κοκκινόραχης, Αφισσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια), Δήμου Σπάρτης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ Εργατοτεχνίτης για ανασκαφικές εργασίες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 36 θέσεις
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ δ.ε. Κοκκινόραχης, Αφισσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια), Δήμου Σπάρτης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 08:00 – 15:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της ΕΦ.Α.ΛΑΚ., στην διεύθυνση Αγησιλάου 59 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κου Νίκου Αποστολάκου ή κας Λυμπεράκη Νίκας (τηλ. επικοινωνίας: 27310-25363) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 27/10/2015 έως και 03/11/2015).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πηγή: apela.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου