Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ''ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ''

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ του πιό κάτω έργου.
Είναι το πρώτο από μια σειρά έργων, για τα οποία έχουν κατατεθεί ολοκληρωμένες προτάσεις για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ,
Έχει προϋπολογισμό 61.500 € και η υλοποίηση του μπορεί να γίνει άμεσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κώδικας : 10183
Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2131320600 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3194
Προς:
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥΘΗΡΑ 80100 T.K : 80100


ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"ΑΠΟΦΑΣΗ


ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το ΠΔ 89/2014 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ΦΕΚ Α 134/10-6-2014,
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
5. Την με αρ. πρωτ. 152535/ΨΣ6243-Α1 της 27/11/2013 Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «ΕΦΔ .Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
6. Την με αρ. πρωτ. 46221/?ΙΟΕ2138 της 10/10/2008 Υπουργική Απόφαση για «αντικατάσταση των άρθρων 16, 22 και 24 της υπ' αριθμ. 10536/?Ι0Ε 291/10.3.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ( Β' 302), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161P0002,
8. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
Ε.Π «Ψηφιακή ύγκλιση» και όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 339/26.10.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας – CCI2007GR161PO002,
11. Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας,
12. Το πρακτικό της ΟΔΕ, που εγκρίνει τις ψηφιακές δράσεις,
13. Την με αρ. πρωτ 548/ 11/2/2014 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου "Δήμος Κυθήρων" προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης και στον Πίνακα των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
15. Την με αρ. πρωτ 2096/ 16/6/2014 εισήγηση του Ενδιαμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ για την ένταξη/τροποποίηση της πράξης στο Ε.Π. «Αττική».
Αποφασίζει
την Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Ε.Π. "Αττική".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
την Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Ε.Π. "Αττική".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Πηγή: Νέα Πορεία Όραμα και Έργο (facebook)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου