Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΔΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αναφορικά με το ζήτημα της έκδοσης βεβαιώσεων παλαιότητας, και ύστερα από συνεργασία με νομικό, ο Δήμος Κυθήρων διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Ο εκάστοτε Δήμαρχος έχει καταρχήν αρμοδιότητα για την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 58 Ν. 3852/2010, αλλά και κάθε βεβαίωσης η έκδοση της οποίας προβλέπεται ρητά από το νόμο, ως εμπίπτουσα στις αρμοδιότητές του. 
Η «βεβαίωση παλαιότητας», ως αυτή ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 6β της υπ’ αριθμόν 9622/1473/7/4.3.1992 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετίζεται με την πιστοποίηση μίας πραγματικής κατάστασης, που αφορά την απόδειξη του χρόνου δημιουργίας ενός οικοπέδου για την εφαρμογή των κατά παρέκκλιση διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ως τέτοια, είναι σαφές, πως δεν τείνει στην απόδειξη ή κατοχύρωση περιουσιακών δικαιωμάτων, γεγονός που, βάσει παγιωμένης θεωρητικά και νομολογιακά αντίληψης, θα καθιστούσε τη χορήγησή της απαγορευμένη [σχετικό το με αριθμό πρωτοκόλλου 9964/27.05.2009 έγγραφο του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου – Τμήμα Νομικό – Συμβάσεων]. 
Είναι επίσης σαφές, ότι η έκδοση της εν λόγω ειδικής βεβαιώσεως, βάσει της ρητής πρόβλεψης της παραγράφου 6β της ως άνω υπ’ αριθμόν 9622/1473/7/4.3.1992 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει ανατεθεί στο Δήμαρχο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση (έγκριση ή εξουσιοδότηση). 
Περαιτέρω, προκύπτει ευθέως, τόσο από την γραμματική διατύπωση, όσο και από το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, ότι η χορήγηση της ανωτέρω βεβαιώσεως, δεν περιλαμβάνεται, ούτε στις αποφασιστικές, ούτε στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατά το νόμο δεν προβλέπεται η σύσταση της Επιτροπής αυτής.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (του Δημοτικού Συμβουλίου στην περίπτωση του Δήμου Κυθήρων) δεν αφορούν επουδενί στην έκδοση των βεβαιώσεων παλαιότητας, καθώς σε αυτήν έχουν ανατεθεί αποφασιστικές και εισηγητικές αρμοδιότητες σχετικές με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, Η επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 
(α) αποφασίζει επί θεμάτων χορήγησης προέγκρισης, ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης άδειας ίδρυσης καταστημάτων και χορήγησης ή ανάκλησης άδειας λειτουργίας μουσικής και (β) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά (i) με θέματα καθορισμού χρήσεων γης, (ii) με θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης, εφαρμογής Γ.Π.Σ., πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης και ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, έγκρισης πολεοδομικών μελετών κλπ. (iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας περιβάλλοντος (iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων κλπ. και (v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 Κ.Δ.Κ. 
Μετά ταύτα είναι αυταπόδεικτο ότι η βεβαίωση σχετικά με το χρόνο δημιουργίας ενός οικοπέδου, ήτοι η βεβαίωση μίας πραγματικής κατάστασης, δεν μπορεί να υπαχθεί στις ανωτέρω εισηγητικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς αυτές αφορούν την παροχή γνώμης επί ζητημάτων ευρύτερου οικιστικού, χωροταξικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος, για τα οποία καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Ο χρόνος δημιουργίας ενός οικοπέδου αποτελεί ζήτημα πραγματικό, του οποίου ζητείται η βεβαίωση και όπως είναι αυτονόητο, αυτό που απαιτείται είναι ο έλεγχος για την εξακρίβωση του βεβαιούμενου γεγονότος και όχι η γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με το εάν αυτό επηρεάζει ή όχι την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος. 
Λόγω του ότι οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να εκδίδονται πρωτογενώς, είθισται, η διερεύνηση των σχετικών προϋποθέσεων να ανατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε Δήμου, όπου βέβαια αυτή υπάρχει, ώστε να ελέγχεται και να εξακριβώνεται η αλήθεια των βεβαιούμενων περιστατικών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η προηγούμενη ανακοίνωση του Δήμου περί έκδοσης των βεβαιώσεων παλαιότητας από το Δήμαρχο ήταν απόλυτα ορθή, διοικητικά και νομικά και ισχύει εφεξής σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου