Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΈΡΓΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 έχουν ξεκινήσει οι δημοπρατήσεις σημαντικών έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Μεγάλο βάρος δίδεται στο δίκτυο της ύδρευσης, που είναι εκτεταμένο και δαιδαλώδες και παρουσιάζει πολλά προβλήματα, τα οποία σε συνδυασμό με το μειωμένο προσωπικό, δεν μπορούν πάντοτε να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Η Δημοτική Αρχή, υλοποιώντας σχετική δέσμευσή της, προέβη στη δημοπράτηση της υπηρεσίας «Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης έτους 2015» προϋπολογισμού 72.194€ με το Φ.Π.Α. Ανάδοχος της Υπηρεσίας αναδείχθηκε μετά τη δημοπρασία που έγινε στις 18/03 ο κ. Στρατηγός Αθανάσιος, με τον οποίο ο Δήμος ήδη υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Σύμφωνα με τη μελέτη και τους όρους που τη συνοδεύουν, η υπηρεσία θα παρέχεται για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα αφορά σε άμεση αποκατάσταση με υλικά και προσωπικό του αναδόχου όλων των έκτακτων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης καθώς και αποκατάσταση των ζημιών που πιθανόν προκληθούν από την εργασία αυτή (αποκατάσταση οδοστρώματος κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος επιτυγχάνει αφενός την άμεση επέμβαση σε έκτακτες βλάβες ύδρευσης σε 24ωρη βάση και 7 μέρες την εβδομάδα, περιορίζει τις δαπάνες και το γραφειοκρατικό κόστος και συγκεντρώνει σε ένα κωδικό όλες τις βλάβες του δικτύου με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. Το ποσό του προϋπολογισμού προκύπτει από τον μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που έγιναν τα προηγούμενα έτη για αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης και καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κυθήρων. Η παροχή της υπηρεσίας αφορά και στη Δ.Ε. Αντικυθήρων. 
Δεύτερο σημαντικό έργο στον τομέα της ύδρευσης είναι η «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Κυθήρων», προϋπολογισμού 154.000€ με το Φ.Π.Α. Το έργο αφορά σε αντικατάσταση παλαιών δικτύων σε σημεία που συχνά παρουσιάζουν βλάβες, συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων σε 9 σημεία του νησιού. Το έργο περιλαμβάνει την εκσκαφή χανδάκων, τον εγκιβωτισμό σωληνώσεων ύδρευσης, την αποκατάσταση του οδοστρώματος και τις λοιπές συνοδές εργασίες. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε μετά τη δημοπρασία που έγινε στις 21/04 η ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. μεποσοστό έκπτωσης 35%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κυθήρων. 
Τρίτο σημαντικό έργο στην ύδρευση που δημοπρατήθηκε στις 05/05 είναι οι «Επισκευές Δεξαμενών – Αντλιοστασίων Δήμου Κυθήρων» προϋπολογισμού 165.000€ με το Φ.Π.Α. με πηγή χρηματοδότησης τους Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων. Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε εξαρχής προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής καθώς αφορά στη γενική επισκευή και συντήρηση όλων των Δεξαμενών, Βανοστασίων και Οικίσκων Αντλιοστασίων. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι στην πλειοψηφία τους κατασκευασμένες στις δεκαετίες 1980 και 1990 και χρήζουν άμεσης γενικής επισκευής καθώς έχουν υποστεί πολλές βλάβες και φθορές λόγω παλαιότητας. Θα επισκευαστούν συνολικά 18 Δεξαμενές-Βανοστάσια και 24 Οικίσκοι Αντλιοστασίων. Προβλέπεται σειρά οικοδομικών εργασιών, όπως (ενδεικτικά) καθαιρέσεις επιχρισμάτων και κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα, αποξηλώσεις παλαιών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων, χρωματισμοί και βαφές, πλήρης καθαρισμός όλων των δεξαμενών εσωτερικά με τη μέθοδο της υδροβολής μέσης πίεσης και εφαρμογή νέων προστατευτικών επιστρώσεων κ.λπ. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38,48%. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί άπαξ και η Δημοτική Αρχή την επόμενη χρονιά θα διαθέσει τις πιστώσεις που φέτος διαθέτει για το συγκεκριμένο έργο, σε αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης προκειμένου κατά το 2016 να αντικατασταθούν περίπου 5 χιλιόμετρα δικτύου.
Τέλος, δημοπρατήθηκε στις 28/04 το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Καραβά» συνολικού προϋπολογισμού 50.000€ με το Φ.Π.Α. και πηγή χρηματοδότησης τις πιστώσεις από ΣΑΤΑ 2014. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στα όρια της Τ.Κ. Καραβά και ανάδοχος είναι η εταιρεία ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38%
Όλα τα ανωτέρω έργα και υπηρεσίες (συνολικού προϋπολογισμού 452.784€) υλοποιούν πλήρως τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για συγκέντρωση ίδιας φύσης δαπανών σε έναν κωδικό, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσα από τις μεγάλες εκπτώσεις που προσφέρονται και την εκτέλεση των έργων με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου