Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 24.6.2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020, στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/29-05-2020 και ζ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) διατάξεις-εγκυκλίους.
Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε
σε τακτική διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στις 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Λήψη απόφασης για την κατάρτιση σχεδίου του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ)  Δήμου Κυθήρων για το έτος 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
2) Λήψη απόφασης για προσχώρηση του Δήμου Κυθήρων στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» ( εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή») (εισηγητής: Δήμαρχος).
3) Σύσταση Επιτροπής καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων έτους 2019 (εισηγητής: Δήμαρχος).
4) Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού (έκτακτης λόγω Covid 19) έτους 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
5) Έγκριση εκτάκτων κανονιστικών ρυθμίσεων λόγω Covid19 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Δήμαρχος).
6) Αποδοχή μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο με τίτλο: «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α και Β Βαθμού της Χώρας» (εισηγητής: Δήμαρχος).
7) Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Κυθήρων οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής: Δήμαρχος).
8) Έγκριση Απολογισμού Χρήσης Δήμου Κυθήρων οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Πηγή: kythira.gr
Φωτογραφία αρχείου Παναγιώτη Μπαχτή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου