Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4674 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, αρ. 53, στις 11 Μαρτίου 2020, προβλέπονται τα ακόλουθα,
Άρθρο 5
Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους - Λήξη διοικητικής υποστήριξης
1. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.7.2020. Μέχρι τις 30.6.2020 συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010………..
Είναι σαφές ότι η διοικητική Υποστήριξη από την Πολεοδομία του Πειραιά θα σταματήσει βάση νόμου σε λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και αφορά το σύνολο της οικονομίας των νησιών μας. Δεν θέλω να αναφερθώ στην έλλειψη σχετικών κινήσεων όλα αυτά τα χρόνια από τις διοικήσεις του Δήμου μας προς την κατεύθυνση ίδρυσης Πολεοδομίας στα Κύθηρα, ώστε να υπάρξει έγκαιρη λύση του προβλήματος, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μια ανώφελη σήμερα αντιπαράθεση. Θέλω όμως να τονίσω ότι η αδυναμία της έκδοσης οικοδομικών αδειών, για όσο διάστημα διαρκέσει αυτή η μεταβατική περίοδο, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη συγκύρια, της εν τω μέσω του Κορωνοιου εποχής, θα είναι καταστροφική για τον τόπο μας.
Όμως, ο ίδιος νόμος  περιλαμβάνει και την λύση στο πρόβλημα.
Πιο συγκεκριμένα:
Άρθρο 4
Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ
2. Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης και, σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο……...
Η πρότασή μου είναι σαφής. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ.
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου (ΑΝΚΥ) μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο. Καθώς είναι ΑΕ μπορεί να προσλάβει άμεσα και πολύ εύκολα προσωπικό. Η ίδρυση Πολεοδομίας στα Κύθηρα, θα αποτελέσει για τον Δήμο μας, ένα εξαιρετικό εργαλείο ανάπτυξης του τόπου μας. Καλώ λοιπόν την διοίκηση του Δήμου μας να αναλάβει άμεσα σχετική δράση.

Μαγουλάς Νικόλαος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου