Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΗ & Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ


Μάνος Τριφύλλης
Η εισήγηση προβλέπει:
Στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)  που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, ειδικά για το έτος 2020, θα χρεωθεί το ήμισυ (50%) των αναλογούντων τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων που προβλέπονται στην εν ισχύ άδεια τους.
Κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση μας προς την οικονομική επιτροπή  είναι η εξής:  “  Στα ΚΥΕ που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, ειδικά για το έτος 2020, Μηδενική χρέωση τελών χρήσης για το τρίμηνο υποχρεωτικού κλεισίματος  και 50 %  μείωση για το υπόλοιπο διάστημα του έτους. “
Θεωρούμε την πρόταση νόμιμη και ηθική στα πλαίσια των γενικών πρωτοβουλιών που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Μάνος Τριφύλλης
παρακαλώ να τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση του Σαββάτου 20/6/2020

Η Απάντηση του Στράτου Χαρχαλάκη:

Αγαπητέ κ. συνάδελφε,
Η εισήγηση που σας εστάλη είναι προϊόν εξαντλητικής νομικής αξιολόγησης. Προφανώς και εμείς θα επιθυμούσαμε τα μέτρα ανακούφισης των ΚΥΕ να είναι ευρύτερα, όμως, σε  καμία περίπτωση δεν μας επιτρέπεται να λάβουμε αποφάσεις πέραν του νομικού πλαισίου, καθώς αυτές δεν πρόκειται να εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και οι τελικοί αποδέκτες της ταλαιπωρίας αυτής θα είναι οι δημότες και οι επαγγελματίες. Ήδη, αποφάσεις Δήμων που ελήφθησαν πριν εβδομάδες και με βάση τις οποίες είχαν εγκριθεί ευρύτατες ελαφρύνσεις προς ιδιοκτήτες ΚΥΕ, έχουν ακυρωθεί από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως παράνομες, γεγονός που και προσωπικά είχα επισημάνει σε αρκετές περιπτώσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 3 του Ν.4688/2020, προβλέπονται τα εξής:
"3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος".
Με βάση τα ανωτέρω, η εισήγησή μας παραμένει ως έχει καθώς είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις προβλέψεις του Νόμου, εξαντλώντας μάλιστα τα όρια αυτών (50% μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων).
Συνεπώς παρακαλούμε να μας αποστείλετε την τελική σας ψήφο εντός της ταχθείσης προθεσμίας.

Ευχαριστούμε.
Στράτος Χαρχαλάκης
Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου