Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

"ΑΡΤΕΜΙΣ" - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Τον Οκτώβριο του 2016 συστήθηκε ο σύλλογος «Άρτεμις» – Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μονεμβασίας /Χερσονήσου Μαλέα. Μέλη του, άνθρωποι από τον Ζάρακα μέχρι την άκρη του Καβομαλιά και την Ελαφόνησο.  
Στόχος, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μονεμβασίας, της ευρύτερης περιοχή της χερσονήσου του Μαλέα και της Ελαφονήσου, καθώς και η προστασία της ποιότητας της ζωής και της υγείας των κατοίκων του συγκεκριμένου τόπου. 
Τον Νοέμβριο του 2016 και, συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 14 του μήνα, ο Σύλλογος «Άρτεμις» κατέθεσε προσφυγή στο ΣτΕ εναντίον της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), ζητώντας την ακύρωση της απόφασής της με τίτλο «Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιόδου 2017-26».
Στην προσφυγή στο ΣτΕ συμμετείχαν επίσης οι: α) Παναγιώτης Κόκκορης, κάτοικος Μονεμβάσιας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μονεμβασίας, β) Στάθης Βελιώτης, κάτοικος Αγίου Νικολάου Βοιών, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μονεμβασίας και γ) Παναγιώτης Γράφος, κάτοικος του Δήμου Μονεμβασίας και Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηματιών Μονεμβασίας.
Η προσβαλλόμενη απόφαση της ΡΑΕ είναι εκείνη που περιγράφει, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου με υπόγειο καλώδιο, το οποίο προσαιγιαλώνεται στην περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέας του δήμου Μονεμβασίας και κατόπιν διαπερνά κατά μήκος όλη τη χερσόνησο του Μαλέα μέσω πυλώνων υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, σε μια απόσταση 43,9 χιλιομέτρων (από τα Βάτικα έως τους Μολάους).
Η ενέργεια αυτή του συλλόγου «Άρτεμις» και των τριών κατοίκων του Δήμου Μονεμβασίας έρχεται σε συνέχεια των 3.000 υπογραφών που συγκεντρώθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο από ενεργούς πολίτες, με τη στήριξη του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας, ΕΝΑΝΤΙΟΝ του συγκεκριμένου σχεδιασμού, ο οποίος εκτιμάται ότι πλήττει καίρια και με τρόπο μη αναστρέψιμο το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, έχοντας τεράστιες επιπτώσεις τόσο στην ήπια τουριστική ανάπτυξη του τόπου όσο και στην υγεία των κατοίκων του.

Οι λόγοι ακύρωσης συνοπτικά:

1) Του σχεδιασμού της ΡΑΕ δεν προηγήθηκε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, όπως προβλέπεται σαφώς από την οδηγία 2001/42/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την 107017/2006 ΚΥΑ.
2) Η προσβαλλόμενη απόφαση της ΡΑΕ πάσχει για τον λόγο ότι στην αιτιολογία της (για πρόκριση του σεναρίου των πυλώνων υψηλής τάσης κατά μήκος της Χερσονήσου του Μαλέα), αναφέρει μεν ότι εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις από  τον  ΑΔΜΗΕ,  οι  οποίες όμως,  παρότι  μνημονεύονται αορίστως, δεν προκύπτουν  από το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αλλά ούτε και από οποιαδήποτε προηγηθείσα μελέτη!
Παραβιάζεται, λοιπόν, το άρθρο 32 του Ν.   4001/2011, το οποίο ορίζει ΣΑΦΩΣ ότι οι πράξεις και αποφάσεις  της ΡΑΕ, πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες και να καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο.
3) Προηγούμενη απόφαση της ΡΑΕ (ΔΠΑ 2014-23) αναφέρει ως βέλτιστη λύση τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης ήταν τα 9 έτη. Επειδή όμως το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης παρουσιάζεται ως μείζον και υποτίθεται ότι δεν μπορεί να περιμένει να λυθεί σε 9 χρόνια, η ΡΑΕ τροποποιεί με την προσβαλλόμενη απόφαση τα σχέδιά της, για να εντάξει σε αυτή και τη διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου. Η οποία ορίζεται ότι θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι το Α’ εξάμηνο του 2020. Όμως, παράλληλα, ορίζει ως χρόνο υλοποίησης της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής το έτος 2021 (λίγους μήνες, δηλαδή, μετά τη διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου!) Κάτι απολύτως αντιφατικό.
4) Αντιφατικό είναι, επίσης, ότι το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΡΑΕ, όσον αφορά τη διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου, στο τμήμα που μας αφορά (στον Δήμο Μονεμβασίας), έχει διαφορετική διαδρομή του καλωδίου, στο κείμενο και διαφορετική στον χάρτη!
5) Παρατηρείται πληθώρα παραβάσεων της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του Περιβάλλοντος (καταγράφονται αναλυτικότατα στο κείμενο της προσφυγής).
6) Παραβιάζεται εντελώς η υπ’αριθ.  6371/428/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε το  Σχέδιο   Χωρικής   και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Μονεμβασίας, καθώς οι πυλώνες υψηλής τάσης προβλέπεται να περάσουν από περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 και στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αναφέρεται ΡΗΤΩΣ ότι «απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια αλλοίωσης του χαρακτήρα του τοπίου και των φυσικών χαρακτηριστικών του χώρου».
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητείται η ΑΚΥΡΩΣΗ της υπ’ αριθμ.   280/2016  Απόφασης  της  ΡΑΕ  με  τίτλο «Εγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου  2017 – 2026», καθώς και κάθε συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερηπράξη ή παράλειψη.

Ενημερώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Σύλλογος «ΑΡΤΕΜΙΣ» θα χρησιμοποιήσει όλα τα νομικά και άλλα «εργαλεία» που υπάρχουν, προκειμένου να μην καταστραφεί ο τόπος μας.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του συλλόγου «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου