Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

Με το Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) μεταβιβάστηκε στους Δήμους σειρά εκτεταμένων αρμοδιοτήτων, μεταξύ των οποίων και αυτές των Υπηρεσιών Δόμησης, χωρίς ωστόσο να υφίστανται εκ μέρους των Δήμων οι απαραίτητες για την άσκησή τους υλικοτεχνικές υποδομές, ούτε και το αναγκαίο  προσωπικό.
Η δυσμενής οικονομική συγκυρία, η οποία επέβαλε την μείωση των ανθρωπίνων πόρων, την απαγόρευση προσλήψεων και τη μείωση του προσωπικού, μέσω της κινητικότητας και συνταξιοδοτήσεων, οδήγησε το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Χώρας και κυρίως τους μικρούς και νησιωτικούς σε μία κατάσταση πλήρους διοικητικής αδυναμίας υλοποίησης των προβλέψεων του νόμου, χωρίς σε καμία περίπτωση να ευθύνονται οι ίδιοι οι Δήμοι ή οι διοικήσεις τους για αυτό. Η αναγνώριση της αδυναμίας αυτής, επέβαλε, ευθύς εξ αρχής με πρόβλεψη μάλιστα που συμπεριλήφθηκε στον ίδιο νόμο, την εφαρμογή του μέτρου της διοικητικής υποστήριξης από άλλο Δήμο και κυρίως το Δήμο της έδρας του νομού (εν προκειμένω τον Δήμο Πειραιά), ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των πολιτών των Κυθήρων σε πολεοδομικά και συναφή θέματα.
Εξαιτίας της ως άνω αντικειμενικής αδυναμίας, το μέτρο της παροχής διοικητικής υποστήριξης από τους Δήμους που διαθέτουν ΥΔΟΜ προς αυτούς που αδυνατούν να οργανώσουν δικές τους υπηρεσίες για την άσκηση αυτοτελών πολεοδομικών αρμοδιοτήτων, παρατάθηκε νομοθετικά διαδοχικά μέχρι και 31.12.2018. Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόβλημα αναγνωρίστηκε επισήμως και με τις διατάξεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» (Ν.4555/2018), στον οποίον προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα ρυθμίζονται τα θέματα των κριτηρίων στελέχωσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Το συγκεκριμένο μέτρο της διοικητικής υποστήριξης, με τις οποίες δυσκολίες βεβαίως παρουσιάζει, στην πραγματικότητα βοήθησε να συνεχιστεί η οικοδομική δραστηριότητα στο νησί, η οποία στην αντίθετη περίπτωση θα είχε διακοπεί εντελώς, μέχρις ότου ο Δήμος Κυθήρων, όπως και άλλοι πολύ μεγαλύτεροι και περισσότερο στελεχωμένοι Δήμοι του νομού (πχ Κορυδαλλός, Νίκαια) μπορέσουν, στο ανύπαρκτο μέχρι τώρα πλαίσιο των δυνατοτήτων που τους παρέχονται, να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχιση της άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.
Δεδομένου, ότι το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει ο νόμος (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), δεν έχει ακόμη εκδοθεί, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται, προς το παρόν, καμία δυνατότητα ενέργειας εκ μέρους του Δήμου, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών ως προς τη συνέχιση παροχής των σχετικών υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία η παράταση του μέτρου της διοικητικής υποστήριξης και προς το σκοπό αυτό ο Δήμος Κυθήρων μαζί με άλλους νησιωτικούς Δήμους και με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔΑ, προώθησαν μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών σχετική τροπολογία για την παράταση κατά ένα επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι 31-12-2019, του μέτρου της διοικητικής πολεοδομικής υποστήριξης του νησιού μας από την ΥΔΟΜ του Δήμου Πειραιά.
Από τα ανωτέρω καθίσταται απολύτως σαφές ότι:
1.       Η μη ίδρυση ΥΔΟΜ στο Δήμο Κυθήρων δεν αποτελεί ούτε επιλογή της διοίκησης του Δήμου, ούτε επιδίωξη, ούτε προφανώς κάποιου είδους ιδεοληψία. Οφείλεται απόλυτα και ξεκάθαρα στο γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο για τη στελέχωση της ΥΔΟΜ προσωπικό, όχι με δική του ευθύνη αφού η έγκριση πρόσληψης προσωπικού στους ΟΤΑ αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη και αρμοδιότητα της Κυβέρνησης, καθώς όπως είναι γνωστό στο Δήμο μας υπηρετεί μόνο ένας Μηχανικός κλάδου ΤΕ, ενώ η στελέχωση μιας ΥΔΟΜ απαιτεί σειρά τεχνικών ειδικοτήτων.
2.       Η μη ίδρυση ΥΔΟΜ δεν οφείλεται ούτε σε αδιαφορία, όπως κατά τρόπο τουλάχιστον άστοχο αναφέρεται στην από 29.09.2018 ανακοίνωση της συνέλευσης εργαζόμενων στο χώρο της κατασκευής, αλλά είναι απόρροια της ως άνω αντικειμενικής αδυναμίας συγκρότησής της.
3.       Ο Δήμος μας εξαντλώντας τις δυνατότητες που του παρέχονται, με προσεκτικές, μεθοδικές και μελετημένες κινήσεις, φρόντισε να εξασφαλίσει τη συνεχή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δημοτών στον τομέα παροχής των σχετικών υπηρεσιών, οι οποίες στην αντίθετη περίπτωση θα είχαν διακοπεί πλήρως με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
4.       Η παρούσα Δημοτική Αρχή, ήδη από τον πρώτο χρόνο της θητείας της, όχι μόνο δεν αδιαφόρησε για το θέμα όπως αναληθώς λέγεται, αλλά ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο την έγκριση πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ συνολικά 17 νέων μονίμων υπαλλήλων στο Δήμο, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και όλες οι ειδικότητες που κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία ΥΔΟΜ στο νησί, ήτοι: 1 θέση Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, 1 θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΠΕ, 1 θέση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ, 1 θέση Τεχνολόγου Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ, 1 θέση Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 58/2015 έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω52ΠΩΛΨ-ΒΞ8 και είναι προσβάσιμη στον καθένα. Δυστυχώς το αρμόδιο Υπουργείο δεν ενέκρινε το σχετικό αίτημα.
5.       Μόλις προ ολίγων μηνών, εγκρίθηκε τελικά η πρόσληψη στο Δήμο Κυθήρων, μόνο τριών (3) νέων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης σε διοικητικό προσωπικό όλων των μικρών νησιωτικών Δήμων. Είναι προφανές ότι με τις 3 νέες προσλήψεις δεν μπορεί να συσταθεί ΥΔΟΜ στο Δήμο μας, παρά τη θέληση της Δημοτικής Αρχής. Και αυτό διότι ο αριθμός δεν επαρκεί ούτε στο ελάχιστο, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι επίκειται και σειρά συνταξιοδοτήσεων ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων. Έτσι, το Δ.Σ., με ομόφωνη απόφασή του έκρινε ότι οι ειδικότητες των τριών νέων προσλήψεων θα είναι: 1 θέση Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ (ειδικότητα απαραίτητη για την επίβλεψη των Η/Μ συστημάτων της ύδρευσης και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού), 1 θέση Χημικών Μηχανικών ΠΕ (ειδικότητα άκρως απαραίτητη για την αυτόνομη παρακολούθηση του Βιολογικού Καθαρισμού και των μονάδων αφαλάτωσης που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια) και 1 θέση Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ (ειδικότητα απαραίτητη για την παρακολούθηση και λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου). Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις αυτές έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 1999 που ο Δήμος Κυθήρων προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ νέο μόνιμο προσωπικό στις διοικητικές του υπηρεσίες.
Ο Δήμος Κυθήρων θα συνεχίσει να ενεργεί με κύριο στόχο την αδιατάρακτη πολεοδομική εξυπηρέτηση του νησιού, με βάση τις πραγματικές διοικητικές δυνατότητες που υπάρχουν και όχι με βάση ευχολόγια ή ανεφάρμοστες προτάσεις που αν υιοθετούνταν, θα είχε σήμερα σταματήσει πλήρως η οικοδομική δραστηριότητα στο νησί, η οποία με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία βαίνει αυξανόμενη, με θετικό αποτύπωμα στο σύνολο των κατασκευαστικών ειδικοτήτων και της τοπικής μας κοινωνίας.

Πηγή: Kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου