Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

''ΠΡΩΤΑ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ'' - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22.1.2020

Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ λάβαμε τις εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε χθες 21/01/2020.
Μεταξύ των άλλων εισηγήσεων λάβαμε την κάτωθι εισήγηση που αφορούσε την διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ αξίζει τον κόπο.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν από τις παρατάξεις ή από μεμονωμένους δημοτικούς συμβούλους.
Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.
Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη!!!!!!! για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας (παρ 8 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19).
ΣΥΝΕΠΩΣ: η αρνητική ψήφος επί του Προϋπολογισμού δεν θεωρείται έγκυρη!!!!!!!όπως ρητά διευκρινίζεται και στο υπ΄ αριθμόν. 84227/27-11-2019 έγγραφο του Γ.Γ. του ΥΠ.ΕΣ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:
«… απουσών εναλλακτικών προτάσεων, έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της μιας πρότασης που κατατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών. Κατά συνέπεια, η μία μοναδική πρόταση που θα ψηφιστεί κατά τα ανωτέρω, είναι ο προϋπολογισμός του δήμου που θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας. Όποια τυχόν επίκληση του γεγονότος ότι οι έγκυρες ψήφοι είναι λιγότερες από τις «αρνητικές» ψήφους είναι άνευ αντικειμένου καθώς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως έχει διαμορφωθεί,όσοι διαφωνούν με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν και να υπερψηφίσουν τη δική τους πρόταση, ενώ έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης. Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανέστατη η βούληση του νομοθέτη να εξαλειφθεί το φαινόμενο δήμων όπου υπαιτίως το Δ.Σ. κωλυσιεργεί στην ψήφιση του Προϋπολογισμού, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ομαλή λειτουργία του φορέα και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δράσεών του».
Δεν είναι αυτή η Δημοκρατία που ονειρευόμασταν.

Πηγή: Πρώτα ο Άνθρωπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου