Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΘΕΜΑ

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Σχετ.: Η υπ. αριθ. 079833/24.10.2011 ΚΥΑ « Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, με βάση την υπ. αριθ. 079833/24.10.2011 KYA σας αποστέλλουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παρακαλούμε να καταβληθεί εκ μέρους σας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι της περιοχής σας με όλα τα δυνατά μέσα.

Επισημαίνεται ότι:
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης είναι από 24/2/2012 έως 30/3/2012
 • Δικαιούχοι είναι α)επαγγελματίες αγρότες και β) υπό προϋποθέσεις κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Επιχειρήσεων, ιδιότητα που ελέγχεται μηχανογραφικά
 • Στην αίτηση ενίσχυσης δεν δύναται να συμπεριληφθούν βοσκότοποι και ζώα που δεν είναι δηλωμένα στην ΑΕΕ του 2011 του ενδιαφερόμενου.
 • Στον δηλούμενο βοσκότοπο πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης
 • Τα προτεινόμενα προς ένταξη ζώα να έχουν σημανθεί και να ευρίσκονται στο Μητρώο
 • Η αίτηση ενίσχυσης να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων, το ύψος ενίσχυσης και λοιπά στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στη επισυναπτόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της έδρας του Δήμου και Δημοτικών Ενοτήτων για διάστημα δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών και να μας αποστείλετε το αποδεικτικό ανάρτησής της, αναγράφοντας τον αρ. πρωτοκόλλου του εγγράφου μας.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νήσων ή με τα κατά τόπους ΓΑΟ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συν.: Είκοσι οκτώ (28) φ

Β. ΛΙΑΠΠΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


Αποδέκτες προς ενέργεια
 1. Δήμος Αίγινας
 2. Δήμος Αγκιστρίου
 3. Δήμος Κυθήρων
 4. Δήμος Πόρου
 5. Δήμος Σαλαμίνας
 6. Δήμος Σπετσών
 7. Δήμος Τροιζηνίας
 8. Δήμος Ύδρας


Αποδέκτες προς κοινοποίηση
 1. Γ.Α.Ο Πόρου
 2. Γραφείο Κυθήρων

  Πηγή: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ποταμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου